Historia

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej została założona w kwietniu 1968 roku. Było to efektem dwóch sprzyjających okoliczności: podjęcia przez Walne Zebranie o wznowieniu działalności kulturalnej OSP (na tym polu szczególnie zasłużył się ówczesny Prezes Zarządu OSP dh Józef Kuta oraz grupa zwolenników orkiestry w osobach prezes OSP Adam Sitko,  Józef Barwacz, Karol Barwacz , Tadeusz Błaś, Eugeniusz Derus, Józef Paluch, Edward Szepielak) oraz powrotem do Woli Rzędzińskiej z Ziem Zachodnich Stanisława Bałuta (przedwojennego muzyka grającego w wojsku w orkiestrze w Jarosławiu, gdzie też pogłębiał swą wiedzę muzyczną). Po wojnie wyjechał na Ziemie Odzyskane do Międzyrzecza (woj.lubuskie), gdzie w 1950 roku założył orkiestrę dętą w Technikum Handlowym w Międzyrzeczu. Jednak co roku maturzystów przygotowanych muzycznie ubywało, gdyż po ukończeniu szkoły wyjeżdżali w rodzinne strony. W tej sytuacji rozpoczął organizowanie orkiestry dętej przy Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, którą prowadził do przejścia na emeryturę w 1965 roku. Po przejściu na emeryturę postanowił powrócić w rodzinne strony, zaś za posiadane oszczędności zakupił i przywiózł pierwsze instrumenty dęte blaszane które były wyremontowane własnym staraniem i kosztem. Stanisław Bałut nie musiał długo szukać chętnych do nauki oraz przygody z muzyką. Już kilka miesięcy później 21 lipca 1968roku Orkiestra pierwszy raz wystąpiła publicznie dając krótki koncert na uroczystej sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Rzędzińskiej z okazji rocznicy PKWN ( Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego), odbytej w miejscowej szkole podstawowej, połączonej z obchodami sześćdziesięciolecia OSP.

Stanisław Bałut bardzo dużo czasu poświęcał początkującym adeptom sztuki muzycznej. Zachowały się także zbiory nut oraz książeczki marszowe, pisane przez niego. Repertuar orkiestry był typowy dla tamtych czasów, oprócz obowiązkowych Hymnu Polskiego i ZSRR czy Międzynarodówki, marsze wojskowe przedwojenne, które to częściowo miały tytuły zmieniane, ale także utwory rozrywkowe (walce, polki mazury) oraz- rzecz jasna –pieśni kościelne. Od początku orkiestra była i jest obecna podczas świąt kościelnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, 3 Maja, Boże Ciało, odpusty, prymicje, i inne), zarówno w „swojej”, jak i sąsiednich parafiach (Jodłówka-Wałki, Zaczarnie, Skrzyszów, Tarnów). Próby orkiestry odbywały się początkowo w domu dyrygenta, później w starej remizie OSP. W 1975 roku orkiestra wzięła udział w uroczystościach przekazania Domu Strażaka w Wierzchosławicach, zaś w 1976 roku w uroczystościach jubileuszu stulecia OSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

W połowie lat  siedemdziesiątych Stanisław Bałut  zmarł i Orkiestra przeżyła swój poważny kryzys do wybrania nowego dyrygenta. Został nim członek orkiestry OSP w Woli Rzędzińskiej  Antoni Tutaj grający w Orkiestrze Zakładów Azotowych w Tarnowie i studiując dyrygenturę w Krakowie. W orkiestrze pozostali ludzie już posiadający umiejętności muzyczne oraz ogromną pasję. Mimo licznych trudności finansowych i  osobowych związanych z kryzysem (gdyż ponad połowa orkiestry grała w Orkiestrach Zakładów Azotowych oraz Zakładów Mechanicznych w Tarnowie) w 1978 roku orkiestra uświetniła akademię pierwszomajową połączoną z przekazaniem pawilonu sportowego w Woli Rzędzińskiej dla Ludowego Klubu Sportowego „WOLANIA”, oraz wzięła udział w uroczystościach przekazania Domu Strażaka dla OSP Lipiny. W 1980 roku Orkiestra uczestniczyła w szeregu ważnych imprez i uroczystościach. 25 maja orkiestra wzięła udział w Jubileuszu stulecia OSP w Szerzynach, połączonego z przekazaniem sztandaru, zaś 15 czerwca w przekazaniu Domu Strażaka w Zaczarniu. W tym też roku,10 października Orkiestra odprowadziła na miejsce wiecznego spoczynku długoletniego proboszcza – ks. Mariana  Kuchnickiego . W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział ponad osiemdziesięciu księży z Biskupem Tarnowskim Jerzym  Ablewiczem  na czele.

Już 8 maja OSP wraz z orkiestrą zorganizowały pod pomnikiem poległych w Woli Rzędzińskiej ”Apel Poległych”, a 16 maja w „Apelu Poległych” przy pomniku w Woli Pogórskiej. Tego samego dnia wzięła udział W pogrzebie Członka Honorowego Franciszka Barwacza 7 czerwca w uroczystej Mszy Św. na boisku sportowym okazji Święta Ludowego, dzień później w uroczystościach poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2. 20 sierpień pogrzeb zasłużonego strażaka  dh. Karola  Barwacza, a 23 sierpień – uroczystości poświęcenia kościoła Jodłówka-Wałki, którego dokonał ks. biskup Jerzy Ablewicz. W następnym roku udział w „Apelu Poległych” zaś z 7 na 8 września uczestniczyła w uroczystym czuwaniu na placu katedralnym w Tarnowie, poprzedzający nawiedzenie Diecezji Tarnowskiej przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W 1983 roku Orkiestra, wspólnie z OSP, świętowała jubileusz siedemdziesiąt pięć lat oraz 15 lecie Orkiestry OSP, uczestnicząc w wielu imprezach m.in. wręczenie Sztandaru Zgłobicach (15 maj), 19 lipiec pogrzeb dh Franciszka Witka. Gminne Dożynki (10 wrzesień) poświęcenie i wręczenie Sztandaru OSP Śmigno (18 września). W 1984 Orkiestra grała podczas wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 (9maja) oraz msza św. na placu budowy drugiego kościoła parafialnego (8 lipca) oraz pogrzeb byłego naczelnika OSP dh Jana Kokoszki, rok później  Gminne Uroczystości Dnia Strażaka i Święta Ludowego (26 maja) oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Woli Rzędzińskiej.

W roku 1985 z powodów osobistych z dyrygenta orkiestry zrezygnował Antoni Tutaj. Jej dyrekcję objął wybitny polski dyrygent dr hab. Włodzimierz Siedlik, wówczas jeszcze uczeń tarnowskiego Zespołu Szkól Muzycznych. Przełomowym momentem historii Orkiestry był rok 1986. Jesienią, w związku z rozbiórką starej remizy OSP, orkiestra została przeniesiona do Domu Parafialnego w Woli Rzędzińskiej stając się de facto orkiestrą parafialną, cały czas funkcjonującą organizacyjnie w OSP. Dzięki jego zaangażowaniu udało się przyciągnąć wielu młodych ludzi z naszej miejscowości. Dość wspomnieć, że jednego roku ponad połowę kandydatów do Szkoły Muzycznej stanowili członkowie orkiestry. W tym okresie działalność orkiestry związana była głównie ze świętami kościelnymi, nie tylko w parafii. Po oddaniu remizy 1992 roku Orkiestra  powróciła do OSP, otrzymując dużą, wygodną salę z zapleczem magazynowym. Dzięki staraniom Włodzimierza Siedlika oraz przychylności władz Gminy Tarnów udało się dobrze, jak na tamte czasy, doposażyć orkiestrę. Zostały zakupione instrumenty, umundurowanie, czy materiały nutowe od zlikwidowanej Zakładowej Orkiestry Dętej „Igloopol” Dębica.

W połowie lat dziewięćdziesiątych Włodzimierz Siedlik z uwagi na zwiększające się obowiązki zawodowe w Krakowie zrezygnował i jednocześnie zapewnił orkiestrze innego dyrygenta mgr. Stanisława Świerka będącym nauczycielem i dyrektorem Szkoły Muzycznej oraz dyrygentem Zakładowej Orkiestry „Stomil” w Dębicy. W 1996 r  orkiestra występowała na Gminnych uroczystościach PSL w Woli Rzędzińskiej, podczas których odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze MDP (26 maja), w Tarnowie z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca), Gminne Dożynki w Koszycach Małych (8 września), a 30 listopada w Mościckiej Fundacji Kultury w Tarnowie wykonała Koncert podczas akademii z okazji  siedemdziesięciopięciolecia ZOSP RP. W 1997 roku orkiestra wzięła udział w uroczystym koncercie z okazji dwusetnej rocznicy Mazurka Dąbrowskiego, który odbył się na placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie i jednocześnie stał się okazją do pobicia rekordu Guinessa na największa liczbę muzyków grających pod jedną batutą. W tym roku zdobyła także pierwsze miejsce w konkursie orkiestr strażackich w województwie tarnowskim.  W 1998 roku orkiestra przeżywała jubileusz 30–lecia oraz 90-lecia OSP. Uroczysty jubileusz odbył 17 maja, gdzie nadano OSP nowy sztandar. Dnia 1 lipca po raz pierwszy wzięła udział w inauguracji Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Dzięki pracy dyrygenta Stanisława Świerka, możliwe było znaczące poszerzenie repertuaru, co zaowocowało również zwiększeniem liczby występów. W 1998 roku było dwadzieścia trzy występy, a w 1999 roku – osiemnaście (w tym podczas przekazania OSP nowego samochodu Lublin II).

Po odejściu mgr Stanisława Świerka pałeczkę dyrygenta objął Antoni Tutaj, a następnie w 2001 tambomajor orkiestry wojskowej oraz Zakładowej Orkiestry Dętej  Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Stanisław Zając. W roku 2000 orkiestra dała dwadzieścia dwa występy, zaś w 2001roku – dwadzieścia sześć. Od 2000 roku, czyli od początku powstania tej inicjatywy każdego 18 maja uczestniczyła w koncercie na wadowickim rynku, gdzie zbierały się orkiestry z całej Polski, w rodzinnym mieście Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II, a po śmierci – składać hołd Wielkiemu Polakowi. W 2001 roku czasie nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego orkiestra występowała wielokrotnie, nie tylko w parafii, ale i w całej okolicy.

Od połowy 2002 orkiestra przeżywała poważne trudności osobowe i finansowe, a zespół się rozpadał. W obliczu groźby likwidacji orkiestry, pod koniec 2003 roku podjęto rozmowy mieszkańcem Woli Rzędzińskiej bratankiem założyciela orkiestry, który w  tym czasie był dyrygentem Orkiestry OSP Szczucin – Józefem Bałutem. Po ustąpieniu Stanisława Zająca w zimie 2003 roku, Józef Bałut objął upadającą orkiestrę, której stan osobowy i rzeczowy był bardzo skromny. Dzięki dużej pomocy komendanta śp. Władysława Tutaja oraz dh Józef Palucha, Stanisława Sysło  oraz Mariana Sobola, który do czasu choroby udzielał się w orkiestrze. Pomimo tego, już czerwcu orkiestrze udało się wystąpić w Konkursie Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego w Tuchowie. Od wakacji 2004 roku z inicjatywy osób stanowiących obecny Zarząd Orkiestry t.j.: prezesa Marcina Rzońcy, dyrygenta Józefa Bałuta, skarbnika Bernarda Żmudy, sekretarza Bartłomieja Czarnika, przy wsparciu v-ce wójta mgr Grzegorza Kozioł oraz ówczesnego prezesa dh. Andrzeja Kuty podjęto działania zmierzające do powołania i zarejestrowania Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. Projekt ten, pomimo wielu trudności, dzięki ogromnemu zaangażowaniu zarządu, a zwłaszcza prezesa Marcina Rzońcy, udało się pomyślnie sfinalizować i od 15 grudnia 2004 roku orkiestra działa w zorganizowanych ramach prawnych. Jak się okazało była to doskonała  decyzja, i od tego czasu orkiestra przeżywa najlepsze lata świetności. Już  w połowie 2005 roku liczba członków orkiestry wzrosła z jedenastu do dwudziestu trzech, wśród których połowę stanowiły dzieci szkolne podjęte działania zostały zauważone i docenione. Już w 2005 roku orkiestra odniosła bezprecedensowy sukces w postaci sukces w postaci zaproszenia do partnerstwa w realizacji programu „Równać Szanse” projekty modelowe, których realizowano tylko dwadzieścia w całej Polsce. Projekt ten realizowany był przy udziale tarnowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków (prezes Stanisław Stach) i Gimnazjum nr 1  im. ks. W. Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej (dyr. Józef  Lazarowicz). Środki  finansowew wysokości czterdziestu tysięcy złotych przekazane  zostały z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (wydana została m.in. publikacja podsumowująca projekt). Stąd też orkiestra podejmuje szereg inicjatyw zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnych, szczególnie młodzieży szkolnej która stanowi niemal połowę składu osobowego orkiestry. W tym samym 2005 roku orkiestra uczestniczyła w II Ogólno Polskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę ( 4 maja) oraz w II Powiatowym Konkursie Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego, a łącznie w 2005 roku trzydzieści cztery publiczne występy. W 2005 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu wójta Gminy Tarnów mgr Grzegorza Kozioła, po raz pierwszy w historii Orkiestra otrzymała dotację z budżetu gminy Tarnów na prowadzenie działalności artystycznej i wychowawczej. Poprzez zapewnienie stałego pewnego corocznego źródła finansowania orkiestra mogła zrealizować wiele niezbędnych inwestycji: do końca 2006 roku udało się całkowicie odnowić umundurowanie (ponad czterdzieści kompletów strojów letnich i zimowych z których część uzyskana została jako coroczne dotacje Zarządu Głównego Związku OSP RP w uznaniu działalności Orkiestry), wyremontować część posiadanych instrumentów, a także stopniowo dokonywać nowych instrumentów. Jednakże inwestycje te nie byłyby celowe, gdyby nie ciągle wzrastająca liczba członków orkiestry, a także ciągłe i znaczące podnoszenie poziomu artystycznego.

W 2006 roku orkiestra dała trzydzieści koncertów w tym podczas IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zakliczynie zajęła IV miejsce, a w 2007 występowała publicznie trzydzieści cztery razy. Rok 2007 był także rokiem wielu sukcesów. Należy zaliczyć do nich  m.in. nagrodę za najlepszą interpretację utworu polskiego kompozytora podczas Wojnickich Konfrontacji Muzycznych, koncert na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz II Zjeździe Ann w Moszczenicy. Udało się zorganizować grupę cheerleaderek złożoną z dwunastu dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej. We wrześniu wspólnie z Orkiestrą OSP, z którą współpracowała  koncertowała w Budapeszcie podczas Festiwalu Winobrania Krepuska – Szurti Wigadalom ( 27-30 września) na zaproszenie Mera Budapesztu i dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

W  ciągu  pięćdziesięcioletniej  historii Orkiestry Dętej OSP Wola Rzędzińska jej  członkami było ponad sto dwadzieścia osób. Wielu z nich odeszło już na  zawsze. Tak długa i bogata tradycja zobowiązuje. Świadomi naszego dziedzictwa ale i w poczuciu odpowiedzialności za nasze działania ciągle pragniemy się rozwijać i podejmować nowe wyzwania. Nie boimy się ciężkiej i systematycznej pracy.  Prowadzimy szereg działań edukacyjnych i społecznych, zapewniamy kulturalną i zorganizowaną rozrywkę mieszkańcom naszej gminy głównie młodzieży, dbamy o wszechstronny rozwój społeczny lokalnych zbiorowości. Nie boimy się ciężkiej systematycznej pracy. Jesteśmy otwarci na wieloraką współpracę. To co robimy, daje nam wiele radości. To nasza pasja. Wszystkich którzy myślą podobnie, którym nie jest obojętne to, co się dzieje na naszym podwórku, w naszej „małej ojczyźnie”, serdecznie zapraszamy.