Informacje ogólne

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej!

Znajdą tutaj Państwo wiele użytecznych i ciekawych informacji o naszej Orkiestrze oraz osobach ją tworzących. Mamy nadzieję, że dzięki „obecności” w sieci internetowej krąg naszych odbiorców będzie się stale poszerzał, a być może zainteresuje i zachęci do bliższej współpracy z nami. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Poniżej przedstawiamy nasze cele statutowe oraz główne sposoby ich realizacji:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi członków Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej, upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć orkiestry oraz wspieranie statutowych celów Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej, zwanej dalej „OSP”.

(§ 1 Statutu)

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • popularyzację dorobku i bieżącej pracy orkiestry na koncertach i innych imprezach artystycznych,
  • wspieranie samorządowych i społecznych inicjatyw w zakresie finansowego i organizacyjnego wspomagania działalności orkiestry,
  • współudział w organizacji i finansowaniu imprez kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym,
  • inne działania kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie sprzyjające integracji lokalnego środowiska wokół działalności orkiestry oraz umożliwiające realizację celów Stowarzyszenia,
  • wspieranie działań organizacji, instytucji i inicjatyw obywatelskich w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i zapobiegania patologiom społecznym oraz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie poszukuje sponsorów w celu realizacji swoich celów.

Stowarzyszenie współpracuje z Zarządem OSP w Woli Rzędzińskiej, Zarządem Gminnym OSP i właściwymi organami Gminy Tarnów w celu realizacji swoich celów, w szczególności przez obustronne wyrażanie dobrej woli w rozwiązywaniu bieżących problemów.